Historia Lotnictwa Polskiego
 
     
   
     
 
 

Wojskowa Centrala Badań Lotniczych

 • Strona główna \ Organizacje \ Wojskowa Centrala Badań Lotniczych
 • W grudniu 1918 roku powołano w Sekcji Żeglugi Napowietrznej MSWojsk, Dział Naukowo-Techniczny pod kierunkiem płk inż. Jana Wroczyńskiego.

  Kolejnymi kierownikami tego działu byli: ppor inż. Mieczysław Pietraszek (1919), ppor inż. Gustaw Mokrzycki (1919), ppor inż. Klemens Filipowski (1920), oraz mjr pil. Stanisław Sarnowski.

  W 1919 roku dział zmieniono na Wydział tworz±c w nim referaty: silnikowy i płatowcowy. W tym samym roku Władysław Zalewski zaprojektował na zlecenie wydziału samolot WZ-VII, który to projekt odrzucono. Drugi projekt WZ-VIII DeŻePe został przyjęty i jego budowę zlecono Centralnym Warsztatom Lotniczym.

  Głównymi zadaniami Wydziału było typowanie zakładów do produkcji samolotów, oraz kontrola materiałów, budowy samolotów i opracowywanie warunków technicznych dla budowanych maszyn.

  11 listopada Wydział Naukowo-Techniczny Departamentu Żeglugi Napowietrznej przemianowano na Wojskow± Centralę Badań Lotniczych.

  Pierwszym kierownikiem był ppłk doc.inż. Zdzisław Zych-Płodowski.

  Podstawowymi zadaniami tej jednostki było badanie sprzętu lotniczego, odbiór samolotów, oraz nadzór nad produkcj±.

  W latach 1922-1923 WCBL posiadało własne laboratorium aerodynamiczne. Ponadto w roku 1922 powołano następuj±ce komórki: Oddział Prób Materiałów Lotniczych, oraz Oddział Prób Maszyn Lotniczych (z referatami: płatowcowym i silnikowym).

  W roku 1922 jeden z pracowników WCBL kpt. inż. Jan Wołoski zaprojektował samolot samostateczny, który jednak nie został zaakceptowany.

  Rok 1922 przyniósł także zmiany strukturalne. Z WCBL wyodrębniono Kierownictwo Centralnych Zakładów Lotniczych, któremu podlegały następujace jednostki: Składy CZL, WCBL, oraz Centralne Warsztaty Lotnicze.

  WCBL oprócz opiniowania zgłaszanych projektów oraz projektowania własnych maszyn i przeróbek samolotów na potrzeby polskiego lotnictwa wajskowego i cywilnego, opracowywało także przepisy i wymagania techniczne. Przykładem takim może być wydanie w 1923 roku "Instrukcji do kontroli wojskowej w fabrykach płatowców".

  W tym samym roku przy zatrudnionych 12 osobach okre¶lono podstawowe zadania WCBL na :

  • badanie sprzętu lotniczego
  • próby odbiorcze nowych typów maszyn
  • nadzór techiczny nad produkcj±
  W połowie 1923 roku zrezygnowano z utrzymywania labaratorium aerodynamicznego na poczet utrzymywania podobnego obiektu na Politechnice Warszawskiej.

  Opiniowano nastepuj±ce zgłoszone projekty:

  • Traktor rektywny Pyro, M.Krajewskiego z Warszawy, który był silnikiem rakietowym do pionowego startu maszyny
  • Projekt sterowania samolotu radiem, T.Wi¶niowskiego z Poznania
  Opracowano projekty przyczepek samochodowych :
  • jako hamownię silników
  • z agregatem pr±dotwórczym
  • do przewozu skrzydeł
  W 1924 roku zatwierdzono dokumentację do samolotu Jerzego D±browskiego D-1 Cykacz.

  W nastepnym roku Jerzy Drzewiecki uzyskał zatwierdzenie dokumentacji do samolotu JD-2. Opracowano też samolot WZ-X w biurze konstrukcyjnym podlegaj±cym WCBL (zespół Zalewski Władysław, Grzeszczyk Szczepan, Uszacki Antoni).

  Wiosn± 1926 r. wykonano pierwsze w Polsce próby statyczne samolotów Bartel BM-2 i JD-2.

  W połowie 1926 r. komendant Zych-Płodowski przeszedł na etat zastępcy szefa Departamentu Lotnictwa MSWojsk. W tym samym roku zakończyło się funkcjonowanie WCZL jako takiego i przemianowano go na Instytut Badań Technicznych Lotnictwa.

  ¬ródła:

  • Andrzej GLASS, "Polskie konstrukcje lotnicze, tom I", wyd. Stratus, Sandomierz 2004
  • Andrzej MORGAŁA, "Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924", Bellona Lampart, Warszawa 1997
  • Mariusz Wojciech MAJEWSKI, "Samoloty i Zakłady Lotnicze II Rzeczypospolitej", ZP Poligrafia, Warszawa 2006
  • Praca zbiorowa, "Ku Czci Poległych Lotników", Warszawa 1933